prof. dr. Mehmed Akšamija

Mehmed A. AKŠAMIJA

Kućna adresa: Ul. Alipašina 45C, 7100 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: ++387 33 211 773

Mobitel: ++387 61 185 277

E-mail: mehmed_aksamija@yahoo.com

Matična ustanova: Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
Adresa: Obala Maka Dizdara br. 3, 7100 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387 33 210 369

Državljanstvo: BiH (rođen u Višegradu 28.04.1954. godine)

Bračni status: oženjen (jedno dijete)

OBRAZOVANJE

•           Univerzita Karlova, Filozoficka fakulta, Prag, Republika Češka disertacija

1983. godine – “Teorie sdelovani – Teorie fixace opticke snimky (fotografie)” / “Teorija poruke

–           Teorija fiksacije optičke slike (fotografije)”

•           Filmova a televizni fakulta Akademie muzickych umeni (FAMU-AMU), Obor fotografie Prag, Republika Češka

magisterij

1981. godine – ” Druha etapa Teorie sdeleni” / “Drugi stepen Teorije poruke”

•           Filmova a televizni fakulta Akademie muzickych umeni, Katedra fotografie (FAMU-AMU KTUF), Prag, Republika Češka

diplomski

1979. godine – “Začatek fixace optickeho obrazu v jižnich zemich, slovansky – A. Jovanovic” / “Početak fiksacije optičke slike u južnoslavenskim zemljama – A. Jovanović”

•           Gimnazija, Višegrad, Bosna i Hercegovina matura

1974. godine – kulturološki smjer

•           Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti – Odsjek grafičkog dizajna redovni profesor

1998. godine izabran na grupu predmeta iz oblasti fotografije.

•           Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti – Odsjek grafičkog dizajna vanredni profesor

1990. godine izabran na grupu predmeta iz oblasti fotografije.

•           Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti – Odsjek grafičkog dizajna docent

1983. godine izabran na grupu predmeta iz oblasti fotografije.

•           Fakultet filmskih i televizijskih umjetnosti Akademije muzinih umjetnosti, Katedra fotogra- fije (FAMU-AMU-KTUF), Prag, Republika Češka

stručni samostalni asistent

1979. godine izabran na predmetu “Konstruktivne i kompozicijske karakteristike fotografske slike”.

•           Fakultet filmskih i televizijskih umjetnosti Akademije muzinih umjetnosti, Katedra fotogra- fije (FAMU-AMU-KTUF), Prag, Republika Češka

asistent

1979. godine izabran na predmetu “Konstruktivne i kompozicijske karakteristike fotografske slike” kod prof. Jana Šmoka.

•           Srednja škola primjenjenih umjetnosti, Bratislava, Republika Slovačka stručni predavač – angažman u okviru šest workshop-ova

1978. godine na predmetu “Konstruktivne i kompozicijske karakteristike fotografske slike”.

•           Srednja škola primjenjenih umjetnosti, Prag, Republika Češka stručni saradnik i predavač

1976-77. godine dodjeljen na predmet “Konstruktivne i kompozicijske karakteristike foto- grafske slike”

•           Univerzitet u Sarajevu – Arhitektonski fakultet

2012-2011. godine dopunskirandni odnos na predmetu “Trodimenzionalna vizualizacija i fo- tografija u arhitekturi”

•           Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti – Odsjek grafičkog dizajna 1983-2011. godine u stalnom random odnosu.

•           Univerzitet u Sarajevu – Akademija scenskih umjetnosti – Odsjek filmske režije

1996-   2007. godine u dopunskirandniodnos na predmetu “Filmska fotografija”

•           Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet

2001-2000. godine član komisijeza postdiplomskestudije, oblast “Digitalnih medija”

•           Fakultet filmskih i televizijskih umjetnosti Akademije muzinih umjetnosti, Katedra fotogra- fije (FAMU-AMU-KTUF), Prag, Republika Češka

1981-1979. GODINE U stalnom random odnosu.

HISTORIJATIZABRANIH UNIVERZITETSKIH DUŽNOSTI

•           Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti

1996-   2005. GODINE šef odsjeka Grafičkog dizajna.

•           Univerzitet u Sarajevu – Senat Univerziteta 1992-1994. godine član Senata Univerziteta.

•           Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti 1992-1994. godine dekan Akademije.

•           Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti 1988-1992. godine prodekan Akademije.

Samostalne izložbe

•           2005. godine Maribor, Republika Slovenija

•           1999. godine Sarajevo, Bosna i Hercegovina

•           1998. godine Sarajevo, Bosna i Hercegovina

•           1998. godine Zenica, Bosna i Hercegovina

•           1992. godine Sarajevo, Bosna i Hercegovina

•           1991. godine Brno, Republika Češka

•           1990. godine Barselona, Španjolska

•           1990. godine Ženeva, Švicarska

•           1990. godine Pariz, Francuska

•           1989. godine Minhen, Njemačka

•           1989. godine Keln, Njemačka

•           1986. godine Novi Sad, Republika Srbija

•           1986. godine Sarajevo, Bosna i Hercegovina

•           1985. godine Ljubljana, Republika Slovenija

•           1985. godine Ajdovšćina, Republika Slovenija

•           1985. godine Beograd, Republika Srbija

•           1981. godine Prag, Češka Republika

•           1978. godine Sarajevo, Bosna i Hercegovina

•           1976. godine Višegrad, Bosna i Hercegovina

Kolektivne izložbe

•           39 kolektivnih izložbi u zemlji i inozemstvu

OPIS BITNIJIH CIKLUSA SAMOSTALNOG DJELOVANJA

•           CIKLUS „ČAMCI”

Nastao je u toku 1975-1980. godine. Sadrži 33 unikatne fotografije, formata 33 x 40 cm, rađene tehnikom fiksacije optičke slike foto-hemijskim postupkom – Cibachrome. Tematika obuhvata različite figurativne vrijednosti morskih plovila u mogućoj transformativnoj plošnoj fomi sa ak- centiranjem prisutnog kolorita i efekata morskog vala.

•           CIKLUS „PLOŠNA RJEŠENJA”

Nastao je u toku 1976-1979. godine. Sadrži 133 unikatne fotografije, formata 50 x 38 cm, rađe- ne tehnikom fiksacije optičke slike foto-hemijskim postupkom – Cibachrome. Autorska ideja sadržana je u komunikaciji sa segmentima minimalne kolorističi plošne stvarnosti, koju je pro- nalazio za vrijeme studija u Pragu, na suprot realne aktuelne “sive” i bezbojne realnosti u kojoj je živio. U ovom ciklusu vidljivi su pokušaju svjetlosnog bilježenja određenih identifikacijskih vizuelnih segmenata koji su karakterisali tadašnja vremena (logotip Coca Cole, petokraka…), kao i čistih ploha (uglavnom detalja zidova) sa likovnim karakterom apstraktne kolorističke for- me. Po pravilu, uvijek je to pravilan i direktan kontakt u smislu ne postojanja vertikalne i hori- zontalne destrukcije predmetnih vrijednosti. Ovakav oblik likovnog

djelovanja, u smislu direktog kontakta sa objektom – predmetnom stvarnošću bez bilo kaka- vog prisustva destruktivnih elemenata, zadržao je do danas.

•           CIKLUS „MORE”

Nastao je u toku 1977-1987. godine. Sadrži 33 unikatne fotografije, formata 33 x 40 cm, rađene tehnikom fiksacije optičke slike foto-hemijskim postupkom – Cibachrome. Ideja autora je sadr- žana u tome da minimalno kretanje morskih valova svjetlosno bilježi kamerom velikog formata (Sinat P, 9×12 cm) na visoko kvalitetni Kodak Ektachrome diapozitiv materijal i da, posredstvom gigantskog uvečavanja minimalne stvarnosti koja se nalazi ispred objektiva, dobije novu real- nost. U ovom ciklusu prof, Akšamija je eksperimentirao i sa dvije i više ekspozicija na jedan plan film u cilju dobijanja efekata realno irealne stvarnosti. Ovakav postupak autorskog djelovanja je veoma zahtjevan, kompliciran i u, tehnološko konstruktivnom principu, ne predvidiv.

•           CIKLUS „PRAŠKE USPOMENE”

Nastao je u toku 1978-1981. godine. Sadrži 33 unikatne fotografije, formata 50 x 60 cm, rađene tehnikom fiksacije optičke slike foto-hemijskim postupkom – Cibachrome. Ovaj ciklus se, u vi- zuelnom smislu, nadovezuje na ciklus “Plošna rješenja” s tim da akcentualna formu autor vodi u dva smjera: prema ispisanim ili postavljenim numeričkim vrijednostima, kao i određenim natpisima – sloganima koji su bili aktuelni a karakteriziraju period sovjetske političke i vojne dominacije nad narodima Češke i Slovačke.

•           CIKLUS „ORNAMENTI”

Nastao je u toku 1983-1990. godine. Sadrži 444 unikatna djela, formata 70 x 100 cm i 70 x70 cm, rađene tehnikom fiksacije optičke slike foto-hemijskim postupkom, a koje su naknadno digitalno obrađene. Ovaj ciklus predstavlja vidljiv pokušaj autora da se minimalnim svjetlo- sno zabilježenim informacijama približi maksimalnim stilizacijskim formama u okviru digital- nih izražajnih mogućnosti obrade klasičnog foto-hemijskog svjetlosnog zapisa. Zahvaljujući korištenoj repeticiji određenih elemnata (detalj noge od stolice, detalj zalaska sunca, detalj strukture zida…) ostvario je kaleodoskopske efekte različitih likovnih vrijednosti.

•           CIKLUS „ZNAKOVI PORED PUTA”

Nastao je u toku 1991-1993. godine. Sadrži 33 unikatnia digitalna monotipijska lista, formata 228 x 91cm i 228 x 180cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom. U okviru ovog ciklusa autor kombinira klasični foto-hemijski zapis plošnih formi sa dodatnom digitalnom obradom i akrilik intervencijama. Ustvari, prof. Akšamija nastavlja rad započet u ciklusu “Ornamenti”, samo su to veliki galerijski formati unutar nove tematskej cjeline, s tim da su ovdje pored kolorističkih varijacija određenih predložaka vidljivi i određeni efekti koji su karakteristični za korištenje softverskog paketa Photoshop u okviru digitalne obrade slikovnih elemenata. Interesantna je tehnološka dovitljivost prof. Akšamije kako i na koji je način dolazio do ovako velikih formata i, samim tim, originalnih fajlova s obzirom na vrijeme nastanka ovog ciklusa i tehničko-tehnoloških mogućnosti hardverske opreme iz tog perioda.

•           CIKLUS „TRAGOVI BOSNE”

Nastao je u toku 1993-2000. godine. Sadrži 111 unikatnih digitalnih monotipijskih listova, for- mata 180 x 111,8 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i di- gitalnom obradom takvih vizualnih informacija. Vidljivo je da se i ovaj ciklus, u manirističkom pristupu, nadovezuje na ciklus “Ornamenti. Karakteristika ovog cikljusa sadržana je u karakte- rističnoj figurativnoj vrijednosti koja asocijativno djeluje prema bosanskim ćilimima, iako nji- hovo figurativno porijeklo nema nikakvih uporišta u takvim predmetnim vrijednostima. Ovdje se, po prvi puta, javljaju prostori bez prisustva nanosa boje, odnosno čista struktura papira, u funkciji nosioca vizualnih informacija, biva zanemarena ali i postavljena kao forma izražajnih mogućnosti unutar ovakvog medijskog jezika.

•           CIKLUS „PROZORI I VRATA”

Nastao je u toku 1996-2003. godine. Sadrži 33 unikatna digitalna monotipijska lista, forma- ta 91,4 x 111,8 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom. Temu predstavljaju zidni otvori – prozori i vratana objektima i njihov odnos prema postojećoj struktu- ri zida. Ciklus je nastao svjetlosnim bilježenjem zatečene situacije na području grada Sarajeva poslije ratnih sukoba 92-95 te ima i dokumentarni karakter.

•           CIKLUS „TRAGOVI”

Nastao je u toku 1997-2002. godine. Sadrži 66 unikatnih digitalnih monotipijskih listova, for- mata 111,8 x 91,4 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i od- govarajućom doradom u tehnici akrilika. Tematski je vezan za prethodni ciklus “Prozori i vrata” s tim da su unutar ovog ciklusa tretirani dijelovi zidnih površina na kojima je vidljivo prisustvo ratnih razaranja. Također, i ovaj ciklus ima dokumentarnu vrijednost i karakterističan je po line- arnom horizontalnom i vertikalnom djeljenju kompozicionog prostora.

•           CIKLUS „AUTOPORTRETI”

Nastao je u toku 1994-2005. godine. Sadrži 33 unikatnia digitalna monotipijska lista, formata 130 x 101 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovaraju- ćom doradom u tehnici akrilika. Radovi predstavljaju nadogradnju klasične fotografske repro- dukcije poznatog slikarskog djela i sintetičke digitalne slike u formi monotipije. Karakteristično za ovaj ciklus je što u njemu dolazi do repeticije-korištenja određenih likovno-konstruktivnih vrijednosti iz prethodnih ciklusa ali samo u pozadinskoj formi, kao i digitalizovane linearne strukture dijela portreta sa poznatog slikarskog djela koje autor suprostavlja ili objedinjuje u jedinstvenu likovnu vrijednost sa autoportretom urađenim u identičnoj figurativnoj vrijednosti kao kod originalnog djela ali u tehnici “realne slikovne vrijednosti” dorađene tehnikom akrilika. Na ovaj način autor akcentira idejnu vrijednost negacije u tehnološkom smislu i vrijednost od- slika u idejnom smislu sadržajnosti djela.

•           CIKLUS „PORTRETI MOJIH PRIJATELJA”

Nastao je u toku 1996-2000. godine. Sadrži 33 unikatna digitalna monotipijska otiska na slikar- skom platnu dodatno obrađena akrilikom i zaštitnim slojem voska, formata 30 x 33 cm, adjusti- ranih u klasični zlatni ram i postavljenih na zidnu plohu – monotipijski otisak na papiru, formata 90 x 90 cm, rađene tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovara- jućom doradom u tehnici akrilika. Radovi su nastali kao reminiscencija na portrete klasičnog slikarstva sa aplikacijom likova njegovih prijatelja.

•           ART PROJEKT „EL NINO”

Nastao je u toku 1995-1999. godine. Sadrži 33 unikatna digitalna monotipijska printa na slikar- skom platnu, formata 91,4 x 91,4 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i segmentalnom doradom u tehnici akrilika. Radovi su nastali kao reagiranje autora na situaciju 92-95. godine u BiH, a u katalogu ovog ciklusa (koji je sastavni dio projekta) zastu- pljen je i princip narativne negacije u smislu: “Ovo nije Sarajevo” iako je ona figurativno pre- poznatljiva ili “Ovo je London” ali niti jednom figurativnom vrijednošću ne asocira na taj grad već autor koristi reprodukcije klasičnih slikarskih djela koja po svom sadržaju zadovoljavaju određenu idejnu potrebu autorovog viđenja u navedenom kontekstu.

•           CIKLUS „KUĆE MOJIH PRIJATELJA”

1995-1997. godine. Sadrži 33 unikatna digitalna monotipijskia lista, formata 91,4 x 111,8 cm i 1118, x 91,4 cm, rađene tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovara- jućom doradom u tehnici akrilika. Radovi tretiraju tematsku cjelinu dijelova eksterijera domova autorovih prijatelja poslije ratnih destrukcija 92-95 u regiji grada Mostara.

•           CIKLUS „HEROJI”

1995-2000. godine. Sadrži 233 unikatnih digitalnih monotipijskih listova, formata 91,4 x 111,8 cm, rađene tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovarajućom doradom u teh- nici akrilika. Radovi predstavljaju svjesnu autorsku digitalnu manipulaciju detalja zidnih površina u cilju dobijanja asocijativne vrijednosti portretnih silueta heroja – građana grada Sarajeva na karakte- rističnoj crnoj pozadini. Ovaj ciklus je posvećen opsadi grada Sarajeva i njegovim građanima.

•           CIKLUS „BROJEVI”

1995-2005. godine. Sadrži 233 unikatna digitalna monotipijska lista, formata 91,4 x 111,8 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovarajućom doradom u tehnici akrilika. Temu predstavljaju numeričke oznake na kućama i njihov odnos prema zate- čenoj strukturi zida u ratnom i poslije ratnom gradu Sarajevu. Ovaj ciklus predstavlja autorsku etidu posvećenu svim porušenim objektima u gradu Sarajevu, a tematski se nadovezuje na ranije cikluse ove tematike.

•           CIKLUS „PROZORI”

1995-2005. godine. Sadrži 233 unikatna digitalna monotipijska lista, formata 91,4 x 91,4cm, ra- đenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovarajućom doradom u tehnici akrilika. Temu predstavljaju zidni otvori – prozori na djelimično saniranim objektima od ratne destrukcije i njihov odnos prema postojećoj, također djelimično saniranoj strukturi zida.

•           CIKLUS „ZID”

1997-   2005. godine. Sadrži 422 unikatna digitalna monotipijska lista, formata 91,4 x 111,8 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovarajućom doradom u tehnici akrilika. Unutar ovog ciklusa obrađeni su detalji zidnih površina nastalih u toku agresi- je na BiH (1992-95.) akcentirajući kolorističku i strukturalnu vrijednost predloška.

•           CIKLUS „ZID II”

1997-   2005. godine. Sadrži 66 unikatnih digitalnih monotipijskih listova, formata 91,4 x 111,8 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovarajućom dora- dom u tehnici akrilika. Također, i unutar ovog ciklusa obrađuju se detalji zidnih površina akcen- tirajući figurativnu vrijednost predloška sa asocijativnim djelovanjem na apstraktnu vrijednost portreta koji se uistinu tu i nalaze.

•           CIKLUS „ZAPISI NA ASFALTU”

2000-2007. godine. Sadrži 155 unikatnih digitalnih monotipijskih listaova, formata 111,8 x 91,4 cm, rađenih tehnikom fiksacije optičke slike foto-digitalnim postupkom i odgovarajućom dora- dom u tehnici akrilika. Tematski je vezan za nanošenje bijelih i žutih traka na asfaltnu podlogu. Sva dosadasnja kreativna istraživanja imaju formu likovnih projekata – ciklusa koji su realizirani na ručno pravljenim papirima Fabriano galerijskih formata i sadrže između 33 do 444 adjustira- na rada. Kreativni rad na pojedinim ciklusima trajao je od 5 do 30 godina.

Generalno promatrano, princip ovakvog kreativnog djelovanja sadržan je u fiksaciji optičke slike određenim transformativnim postupkom (analognim – fotohemijskim, elektronskim, digi- talnim…) s ciljem korištenja karakterističnih izražajnih sredstava i mogućnosti ovog medija, kao i njegove fizičke simbioze sa klasičnim likovnim disciplinama (slikarstvo, grafika, skulptura…) u cilju postizanja što svijesnijeg autorskog djelovanja na određenu tematsku cjelinu.

Nagrade internacionalnog značaja iz stručne oblasti

•           54 nagrade internacionalnog značaja iz stručnih oblasti (fotografija, digitalna fotografija, grafički dizajn, likovno-grafička oprema knjige…), od čega je u:

2011. godini dobio

•           Urkunde Gold Medaille NIKOLA TESLA anlassliches des 155. Geburstages 1856-2011., od naučnog časopisa “Raum&Zeit – Die neue Dimension der Wisschenshaft”, Wolfratshausen, Njemačka, a koja je dodjeljena na “European artists of photography with honorary guests from the world” u Beogradu, Republika Srbija.

2010. godini dobio

•           THE GOURMAND AWARDS PARIS – BEST IN THE WORLD – Gurmand World Cookbook Awar- ds, FEBRUARY 11, 2010 LE CENT QUATRE, Pariz, Francuska za likovno-grafičku opremu i foto- grafiju knjižnog izdanja “BOSANSKI KUHAR – BOSNIAN COOK” (Izdavač “Sejtarija”, Sarajevo).

•           The first awards QUALITY LABEL 2010 od INTERNATIONAL VISUAL ART SOCIETY i IVAS Aka- demije likovnih umetnosti iz Wolfratshauzena, Bavarska (Njemačka).

Nagrade nacionalnog značaja iz stručne oblasti

•           U proteklom periodu dodjeljeno mu je 11 nagrada i priznanja od ULUPUBiH-a, Udruženja izdavača BiH, Udruženja propagandista BiH, Helsinškog komiteta BiH, kao i Povelje Univerzi- teta u Sarajevu za očuvanje integriteta i digniteta ove ustanove u ratu 1992-1995.

REDOVNO I POČASNO ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

•           1998. – Počasni član svjetskog kongresa W.S.P.P.-a (Salzburg, Austrija)

•           1997. – Prvi majstor lože profesionalnih majstora fotografije BiH (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

•           1995/96. – Ekspert pri komisiji OSCE-a za rad na vizualnom identitetu BiH (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

•           1987, 88, 89 i 90. – Član stručne komisije Udruženja propagandista BiH (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

•           1989/91. – Član umjetničkog direktorije I.V.A.S.-a (Minhen, Njemačka)

•           1987-91. – Član stručne komisije za davanje licenci pri F.E.P.-u (Pariz, Francuska)

•           1990. – Član organizacionog odbora za organizaciju Kongresa EUROPHOTO-a (Rim, Italija)

•           1988. – Član organizacionog odbora za organizaciju Kongresa EUROPHOTO-a (Ženeva, Švicarska)

•           1987/91. – Član odbora majstora USUF-a (Beograd, SFRJ)

•           1986. – Član organizacionog odbora za organizaciju Kongresa EUROPHOTO-a (Pariz, Francuska)

•           1985. – Majstor lože profesionalnih majstora fotografije YU (Beograd, SFRJ)

•           1984. – Član organizacionog odbora za organizaciju Kongresa EUROPHOTO-a (Minhen, Njemačka)

•           1983/85, 1985/87. – Član stručnog savjeta USUF-a (Beograd, SFRJ)

•           1985/87,1987/89,1989/91. – Član umjetničkog savjeta ULUPUBIH-a (Sarajevo, Bosna i Her- cegovina)

•           1985. – Udruženje slobodnih umjetnika filmskih radnika (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

•           1985. – Udruženje slobodnih umjetnika fotografske slike – USUF YU (Beograd, SFRJ)

•           1984. – Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti – ULUPUBIH (Sarajevo, Bo- sna i Hercegovina)

•           1983. – Udruženje slobodnih umjetnika fotografske slike – EUROPHOTO (Hamburg, Njemačka)

•           1982. – Federation of europen photographers – F.E.P. (Paris, Francuska)

•           1981. – World concil of professional photographers – W.C.P.P. (Njujork, USA)

VAŽNIJI PROJEKTI – oblast grafičkog dizajna (oprema knjige) i izdavaštva

•           2011. Slavko Pervan: Kompozitori boginji Terpsihori, monografija, Narodno pozorište Sa- rajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2011. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, monografija, FPN, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2011. Denis Bećirović: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Ju- goslavije (1945-1953), Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku župani- ju, Zagreb, Republika Hrvatska.

•           2011. Adnan Jahić: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Ju- goslavije (1918-1941), Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku župani- ju, Zagreb, Republika Hrvatska.

•           2011. M. Sakić, G. Bilan: Zlatne godine bosanskohercegovačkog automobilizma, monogra- fija, Avery, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2010. Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, monografija, SFUS, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2010. Fahrudin Bečić: ASA, monografija, ASA, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2010. Mirsad Konstatinović – Katalog opusa, monofrafija, Akademija likovnih umjetnosti – Grafotisak, Sarajevo-Grude.

•           2009. Valerijan Žujo: Leksikon Sarajeva, BayBuk, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2009. Youssef Hajir: Bolnica Dobrinja, monografija, Edis 1981, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2009. Fahrudin Bečić: Stoljeće Privredne komore Bosne i Hercegovine, monografija, Pri- vredna komora BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2009. Lamija Hadžiosmanović: Bosanski kuhar, Sejtarija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2009. Dževad Jahić: Rječnik bosanskog jezika, Sejtarija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2009. Dževad Hozo: Grafika, devet knjiga iz oblasti grafike, Akademija likovnih umjetnosti

–           Grafotisak, Sarajevo-Grude.

•           2008. E. Žiga, R. Telalbašić: Bosnaski brdski konj, monografija, Šahinpašić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2002. Gojko Berić: Leters to the celestial SERBS, Saqi Books, London, Engleska.

•           1996. Izetbegović ‘95 – govori, pisma, intervjui…, Šahinpašić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           1996. Salih Šabeta: Islamski Bonton, Šahinpašić, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           1995. Enes Karić: Kuran s prijevodom na bosanski jezik sa Tefsirom, Bosnaka knjiga, Saraje- vo, Bosna i Hercegovina.

•           1995. Alija Isaković: Rječnik bosanskog jezika – karakteristična leksika, Bosnaka knjiga, Sa- rajevo, Bosna i Hercegovina.

•           1995. Međunarodni dokumenti iz oblasti ljudskih prava, I i II tom, Helsinški komitet za ljud- ska prava u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           1994/95. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja BiH: 78 naslova u tiražu 4 milona knjiga za Osnovne i Srednje škole u RBiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

VAŽNIJI PROJEKTI – oblast vizualnih komunikacija

•           2011. Movement-Besed Training System MBTS, Zagreb, Republika Hrvatska.

•           2010. AC QUATRO, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2010. GEASPORT, Zagreb, Republika Hrvatska.

•           2010. Institut za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2008. Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2007. Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2005. “Srebrenica 1995”, Potočari-Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2004. Grafičko izdavačka kuća OKO, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2001. Islamska vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           2000. VEGAFRUIT, Brijesnica mala, Bosna i Hercegovina.

•           1998. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

•           1997. Bošnjačka gimnazija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

PROFIL

Moja profesionalna i univerzitetska karijera dovela me je do različitih specijalizacija u smje- ru svijesnog autorskog kreativnog djelovanja u oblasti fiksacije optičke slike odgovarajućim transformativnim postupcima, te i grafičkom dizajnu, opremi knjige i globalnom marketingu. Fundament ovakvog usmjerenja proizašao je iz obrazovanja (prvi bosanac sa ovakvim akadem- skim usmjerenjem; u toku studija proglašavan sam za najboljeg studenta generacije na FAMU i dobitnik sam specijalne diplome tim povodom), kao i potvrde kvalieta u okviru univerzitetske karijere (prvi stranac u Češkoj zaposlen na AMU-FAMU u Pragu; prvi pedagog iz oblasti fiksacije optičke slike u BiH koji je na ALU u Sarajevu pozicionirao, razradio i uveo izučavanje ove oblasti na sve četiri godine studija Geafičkog dizajna), te u okviru profesionalnog djelovanja (među- narodni rejting jednog od najmlađih umjetnika nove generacije koji je ušao u svijetsku istoriju fotografije 20. vijeka – Petr Tausk, Photography in the 20th century, London 1980. str 242-245). Uvršten sam i u monografiji seuropskih pedagoga fotografije: “Creators of European Photo- graphy”, autora Aristidisa Kontogeorgisa iz Atine, Grčka.

Kozmopolitska pozadina u ovim oblastima, o čemu svjedoče stalna i počasna članstva u većini prestižnih svjetskih profesionalnih udruženja, te i izlagačka djelatnost širom Europe, kao i zastupljenost mojih djela u muzeološkim i privatnim kolekcijama doprinijela je i nadalje do- prinosi mom vlastitom međunarodnom rejtingu, kao i ugledu države Bosne i Hercegovine. Poznavanje teorijske i praktične problematike “Opće teorije umjetnosti” omogućilo mi je anga- žman na više fakultetskih ustanova kod nas i u inozemstvu.

Iza mene stoji i dokazano vođstvo i upravljanje ljudskim resursima u smislu vremenske učin- kovitosti, sustavnog rada, kvalitetne metodologije, brze prilagodljivosti novim postupcima rje- šavanja problema u novonastalim uvjetima i lokacijama različitih sadržajnih karakteristika (šef odsjeka, prodekan i dekan na ALU, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja BiH – 1992-95, član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu…).

•           Jezici: Bosanski, češki, slovački, poljski i ruski (aktivno znanje).

•           IT: Mac OS X, Windows, Word, Exel, PowerPoint, paket Adobe…