prof. dr. Omer Nakičević

Ime i prezime: 

Omer Nakičević

Kontakt telefon: 

tel:  +387 33 232 – 982; fax: +387 33 232 – 981

Mjesto i godina rođenja: 

Rođen je u Teočaku 2. 1.1927. godine

Obrazovanje
Osnovno obrazovanje stekao je u rodnom mjestu, srednje u Tuzli (Behram-begova medresa, odnosno Niža okružna), i Sarajevu (Gazi Husrev-begova medresa) maturirao 1947. godine, kada je nastavio studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Nakon deset godina izdržane zatvorske kazne (kao član organizacije Mladi Muslimani biva uhapšen 14. aprila, 1949. godine i poslije istrage u Beogradu, Sarajevu i Tuzli, osuđen na 20 godina robije sa prisilnim radom i 7 godina gubitka građanskih prava po izdržanom robijanju) oslobođen je uslovno i ponovo nastavlja studij na istom Univerzitetu (grupa za orjentalne jezike i književnost). Diplomirao je 25. januara 1962. godine.
Spezijalizirao je žurnalistiku na Kairskoj Radio stanici 1963-64 godine – pripremanje i izvođenje radio emisija na arapskom jeziku.
Poslije postdiplomskih studija i položenih ispita predviđenih programom fakulteta Kullijjetu’l-adab na Kairskom Univerzitetu, magistrirao je u aprilu 1968. godine na temu Šejh Hasan Kafi Pruščak, raidu’l-’ulumi’l-’arabijjeti'l-islamijjeti fi’l-Bosna ve’l-Herceg.
Doktorirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 27. februara 1981. godine na temu: Arapsko – islamske znanosti u BiH i glavne škole od XV-XVII vijeka (Sarajevo, Mostar, Prusac). Komisija u sastavu: dr. Mehmed Begović, predsjednik; dr. Sulejman Grozdanić, mentor; dr. Marija Đukanović, prvi član komisije; dr. Dušanka Bojanić-Lukač, drugi član komisije i dr. Ljubinka Rajković, treći član komisije.

Sadašnja pozicija na FIN-a
Profesor emeritus

Predmeti na kojima je angažovan
Hadis

Poznavanje stranih jezika
Arapski, turski, njemački

Poseban doprinos dao na
– obnovi izgradnje Fakulteta,
– uvođenju postdiplomskog studija i
– izdavačkoj djelatnosti FIN-a, posebno prevođenju Kutbova kapitalnog djela Fi zilali’l Qur’an (U okrilju Kur’ana).

 

Kretanje u karijeri
– Prevodilac i spiker na Radio-televiziji Beograd, program Radio emisije za inostranstvo na arapskom jeziku (5 godina),
– Šef za zaštitu, obradu i istraživanje arhivske građe i rukopisa na orjentalnim jezicima pri Pokrajinskom arhivu Priština (3 godina),
– Prevodilac i korespondent za arapski jezik pri izgradnji Univerzitetskog grada u Bengaziju – Libija (3 godine),
– Profesor arapskog jezika u Gazi Husrev begovoj medresi, Sarajevo (osam godina)
– Prevodilac i korespondent za arapski jezik u Bagdadu predstavništvo RO Unioninvest (jednu godinu)
– Obrada rukopisa na orjentalnim jezicima pri GH biblioteci (tri godine).
– Rješenjem od 17. novembra 1982. godine Rektorata Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, postavljen za docenta na predmetu hadis na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu.
– Rješem VIS-a broj 855/82 od 3. decembra 1982. godine postavljen za docenta na predmetu hadis.
– Rješenjem Vrhovnog islamskog starješinstva od 11. 9. 1986. godine, a na osnovu čl. 47. tačka 5, Ustava IZ u SFRJ postavljen za vršioca dužnosti Rektora Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu,
– Rješenje VIS-a broj 318/87 od 31. 6. 1987. godine, i sjednice NNV-a od 17. 4. 1987. godine, a na prijedlog komisije (prog. dr. Mehmed Begović, prof. dr. Hamdija Čemerlić i prof. dr. Sulejman Mašović) promovisan u vanrednog profesora na predmetu hadis.
– Rješenjem Vrhovnog islamskog starješinstva od 15. 8. 1988, a na osnovu čl. 47 tačka 5 Ustava IZ i člana 11 Statuta ITF postavljen za Rektora ITF u Sarajevu, kada je uveden naziv dekan umjesto naziva rektor. Po isteku jedne godine novog mandata podnio ostavku na dužnost dekana ITF, a ostao profesor na predmetu hadis.
– Rješenjem 200/91, a na osnovu člana 29 Statuta ITF-a i prijedloga komisije (Prof. dr. Jusuf Ramić, prof. dr. Avdo Sućeska i prof. dr. Sulejman Mašović) unaprijeđen u naučno zvanje redovnog profesora.
– Početkom 1993. godine ponovo postavljen za dekana Fakulteta islamskih nauka. Rješenje broj 12/5-841-316
– 20. aprila 1999. godine broj: 01 SM 1998/99 imenovan za dekana FIN-a, novi mandat od dvije godine dana. ( do 20. april 2001. godine).
– Odlukom broj 03-HN-1502/2000 od 12. aprila 2000. godine Rijaset donosi Rješenje o penzionisanju.
– Odlukom o1-SM-1768/2000 od 29. maja 2000. godine Rijaset donosi Rješenje o vršenju dužnosti dekana do 1. 9. 2000. godine. U međuvremenu, dodjeljuje mu se počasno zvanje.

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu
1. Beograd, tema: Nešto o rukopisima i dokumentima na orjentalnim jezicima, objavljeno u arhivskom pregledu,
2. Tlimsen, – Alžir, tema Et-terdžemat el mutedavele (les Traductions en usage), 4. 9. 1982.,
3. Sarajevo, simpozijum povodom 450- te godišnjice vakufa Gazi Husrev-bega, 22-23 11. 1982. godine,
4. Sarajevo, simpozijum 1987, Islamske znanosti i učenjaci BiH-a. Tema: Hafiz Seid Zenunović, komentator Kur’ana
5. Beograd, 1990. g. Srpska akademija, tema: Jeretički pokreti na Balkanu. referat: Muhammed Nur Arebi u spisima tzv. Kadifeli medžmuasi.
6. Teheran, tema: U povodi desetogodišnjice smrti Homeinija Poruka intelektualcima.
7. Aleksandrija, tema: Bosna
8. Indonezija – Džakarta; tema, Bosna
9. Malezija, tema Prisutnost hadisa u BiH, Hadiska djela u opticaju (objavljeno).
10. Beč, Mindenau, okumenizam,
11. Nürnberg, tema: Vi koji vjerujete u Njegovu riječ
12. Nürnberg, Lehrstuhl fur Religionspadagogik und Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts VI Nürnberger Forum: Muslimani u Bosni – Konfesionalni odnosi
13. Alžir – Tlimsen, tema: Derviški redovi u našim krajevima
– Muasker, tema Prijevodi hadisa u opticaju u BiH – Et-Terdžematu'l-mutedavele, 1982.
– Konstantina, tema Profil potrebnog univerzitetskog kadra islamskih univerziteta u Africi.
14. Maroko – Fes, U povodu hiljadite godinišnjice Univerziteta Karevijun
15. Austrija, Grac, Tema: Antvort auf die Herausforderrung der Zeit, referat objavljen u časopisu, Mensehenrehte in Bosnien und Hecegowina, Wissengeschaft und praxis, Wien – Köln, Eimar, 1999.
16. Zagreb, 1987. godine. Tema: Zuhd i počeci tesawufa, Zbornik radova 1408/1988, str. 59-71
17. Zagreb, 1991. godine. Tema Hadždž. referat: Hadždž u hadisu – praksi Resulullaha.
18. Sarajevo, Sompozijum o BiH, tema: Islamska zajednica u BiH (Članak preveden na engleski pod naslovom: THE ISLAMIC COMMUNITY IN BOSNIA & HERZEGOVINA.
19. Dalekosežnost uticaja obrazovanja osmanske Turske na intelektualnu sredinu Mostara, Referat predočen na III Uluslar arasi Balkan Turkolojisi simpoziyumu (Internacionalni simpozij o blaknskoj turkologiji 08.- 12. septembar 2003., Kotor.

Objavljeni članci
1. Sinovi moje majke, časopis El-Emel, str. 1-2, decembar 1960. godine, Beograd,
2. Slobodo, isti časopis i broj – prijevod sa arapskog, autor Halil D`ubran Halil (Za rad pod brojem 2 dobio Univerzitetsku nagradu kao najbolji studentski rad te godine).
3. Savremena egipatska poezija, isti časopis juni 1961. g., studij – traktat od deset strana.
4. Nešto o rukopisima i dokumentima na orjentalnim jezicima, Arhivski pregled, Beograd, I, 1969. g., str. 201-223. (referat je podnijet na simpozijumu arhivista Jugoslavije, Beograd).
5. Umjetnost kur’anskog pripovijedanja, list Zemzem broj 4-6, godina VI, Sarajevo 1973. g.
6. U žiži Kafijina razmišljanja, Glasnik IVZ, str. 210-220, Sarajevo 1975. godine
7. Uvod za zbirku pjesama 55/III, Đačke duše raspjevane, Sarajevo 1975.
8. Predgovor za zborku pripovjedaka: Narodne pripovijedke iz Bosne i Sandžaka, Sarajevo 1977. godine.
9. Prijevod sure Ja-sin sa hfz. Ibrahimom Trebinjcem, objavljen na omotu ploče istoimene sure, snimljene kao poseban snimak za potrebe GHM odnosno VIS-a. Izvođači učači GHM.
10. Buq’a medresa i Daru’l-hadis – Škola za izučavanje hadisa, Takvim 1982., str. 85-94.
11. Et-terdžemat el mutedavele (les Traductions en usage) referat podnijet na XVI islamskog simpozijumu u Tlimsenu, Alžir. Referat je podnijet na arapskom, preveden i objavljen i na francuskom. Simpozijum je bio posvećen hadisu.
12. Korekcija teksta prvog sveska Buharije u prijevodu Hasana Škapura, 1978. godine.
13. Mjesto GHM u sistimu školstva osmanske Turske, referat podnijet na simpozijumu održanom u Sarajevu u povodu 450-te godišnjice vakufske ustanove GH.
14. Suretun Min suveri’l-hadareti’l-islamijjeti fi Jugoslafija (Jedan vid arapsko islamske civilizacije u Jugoslaviji), list El Hakika, Bengazi, Libija, u nastavcima: broj 1697, 1746, 1767, 1795 i 1817, na arapskom. List Ahbaru’l alemi’l islami, Mekka, prenio je nekoliko nastavka pod gornjim naslovom.
15. Suretun min te'siri'l-hadareti'l-arebijjeti'l-islamijjeti fi'l-Bosna ve'l-Herseg, Eš-Šahide, el-‘aded es-samin. Vikaletu Igasetu'l-‘alemi's-salis. El-Medželletu'l-islamijje li Šarqi Evropa. Juli 1995/1416.
16. Izučavanje hadisa u našim krajevima do polovine 19. vijeka Glasnik VIS-a, Sarajevo 1983. godine broj 3-4, 22 strane.
17. Muhadis Mustafa Pruščak, Anali GHB knjiga 11-12/1985., Sarajevo 1985, str. 3-18.
18. Korespondencija Vjerovjesnika Muhammeda (a.s.), sačuvani pisani vid hadisa, Glasnik VIS-a broj 6, novembar-decembar, Sarajevo 1984. str. 681-690, godina XLVII/84.
19. Na marginama izučavanja hadisa u našim krajevima, Zbornik radova 2 ITF-a u Sarajevu, str. 23-39
20. Fadlullah Bošnjak, njegovo mišljenje i pravna rasprava o prioritetu pojedinih esnafa kod ispraćaja i dočeka hadžija, Glasnik VIS-a broj 4, 1985. godine, str. 385-396.
21. Rukopisna djela BH pisaca i mislilaca na orjentalnim jezicima koja se čuvaju u biblioteci Sulejmanija u Istanbulu, Anali GHB, godine 1982, str. 223-239.
22. Gazi Husrev-begova Medresa u vrijeme osmanske Turske, 450 godina GHM u Sarajevu, Sarajevo 1988.g, strana 15-34 (prošireni i dopunjeni članak ranije objavljen i u Analima GHB.
23. Vrste naučnih disciplina o hadisu, Zbornik radova ITF-a br. 3, Sarajevo, 1990, str. 107-125.
24. Islamski koncept obrazovanja i odgoja, Zbornik Radova Fin-a br. 4, Sarajevo, 1994. godina str. 7-15.
25. Šerijatska sudačka škola – Fakultet islamskih nauka, Zbornika radova FIN-a br. 4, Sarajevo, 1994, ste. 125- 134.
26. Ogledi Seida Zenunovića na prijevodu hadisa, Zbornik radova FIN-a br. 5, Sarajevo, 1996. godina, str. 5-15
27. U povodu otvaranja postdiplomskog studija na FIN-u, Zbornik radova FIN-a 5, str. 144-167, Sarajevo, 1966. godine.
28. Uvod za zbornik radova simpozija „Život i djelo Husein ef. Đoze“, Sarajevo 7. juna 1997. – objavljeno u Sarajevu 1998. godine.
29. Hafiz Sejjid Zenunović i njegov prijevod Kur’ana – Hafiz Sejjid and his translation of the Qur’an, str. 7- 30, Anali GHB, knjiga XVII-XVIII, Sarajevo 1996. godine.
30. Sjećanje na moje obrazovanje u Behrem-begovoj medresi, Zbornik radova Behram-begove medrese, Tuzla 1999, str. 31-35.
31. Na marginama verbalnog ranog sučeljavanja sunnizma (ortodoksije) i sufizma (misticizma) u islamu u BiH, Anali GHB knjiga 13-14, Sarajevo 1987. str. 179-191.
32. Odgovor na izazov vremena – Response to the challenges of time, Časopis Blagaj – Islamsko predanje i bošnjačko naslijeđe, Sarajevo I/1, 1977. godine, str. 51-55.
33. O jezičkim posebnostima neobjavljenog prijevoda Kur’ana Sejjida Zenunovića (On some lingustical characteristic on the unpublished translation of the Kur’an by Seid Zenunović), Časopis Blagaj – Islamsko predanje i bošnjačko naslijeđe, Sarajevo II/1 1998., str. 24-27.
34. Osnovni principi politike u Vjerovjesnikovom hadisu, Simpozij hadisa Ajvatovica ‘94, Prusac, juna 1994. godine, str. 55-64.
35. Antwort auf die Herausforderung der Zeit, časopis Menschenrechte in Bosnien und Herzegovina: Wissenschaft und Praxsis, Böhlau Verlag Wien Köln Weimar, 1999., str. 229-239.
36. Sejjid Qutb kao književnik i književni kritičar, Zbornik radova FIN-a u Sarajevu, U povodu objavljivanja Fi zilali'l-Kur'an na bosanskom jeziku, 2000., str. 37-42.
37. Umjetnost kur'anskog kazivanja, str. 43-51. (isti časopis).
38. Sudbina muslimana evropskog kontinenta, Zbornik radova FIN-a br 7, str 135 -166. Sarajevo, 2001. g.
39. Haridžije i pitanje hilafeta, Zbornik radova FIN-a, br 8, str. 141-164, Sarajevo, 2003. g.

Objavljene knjige

1. Protesni marš stranovnika Kosova, 1822. godine, Priština, 1968; str. 145.

2. Hasan Kafi Pruščak – pionir arapsko-islamskih znanosti u BiH, Sarajevo, 1977. godine, str. 192

3. Arapsko islamke znanosti i glavne škole u BiH od XV-XVII (Sarajevo, Mostar, Prusac), Sarajevo, 1981. godine, obnovljeno izdanje 1999. godine, str. 251.

4. Uvod u hadiske znanosti, Hadis I, Sarajevo 1986. godine, str. 175, ubrzo doživljava II pa i III izdanje objavljeno 1997. godine (dopunjeno).

5. Priručnik arapskog jezika I, Sarajevo 1989. godine, sa Munirom Ahmetspahićem, str. 203

6. Priručnik arapskog jezika 4, Sarajevo 1989. godine, sa Munirom Ahmetspahićem, str. 159 plus 3.

7. Eliksir sreće, Džamiu’s-seadat – pogled na islamsku etiku u teoriji i praksi, Muhammed Mahdi Ebu Darr En-Neraqi, prijevod sa arapskog i engleskog i naučna interpretacija sa Munirom Ahmetspahićem, Sarajevo 1995, str. 129.

8. Arapski jezik, I razred osnovne škole, Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod BiH, Sarajevo 1995, str. 55, Omer Nakićević, sa Jusufom Ramićem i Mesudom Hafizovićem.

9. Arapski jezik, II razred osnovne škole, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Pedagoški zavod BiH, sarajevo 1995, str. 53, O. Nakičević sa Jusufom Ramićem i Mesudom Hafizovićem.

10. Arapski jezik za III razred osnovne škole, Ministrastvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta – pedagoški zavod, Sarajevo 1995, str. 59, O. Nakičević, sa Jusufom Ramićem i Mesudom Hafizovićem.

11. Historijski razvoj institucije Rijaseta, Sarajevo; 1996; str. 208,

12. Historijski razvoj Fakulteta islamskih nauka (1887.-1998.), Sarajevo, 1998. godine str. 176.

13. Hadisi sa komentarom (predvanja za II godinu – pedagoški smjer), Sarajevo 1998. godine, str. 135.

14. Mustafa Mahmud, Muhammed alejhi-s-salatu ve-s-selam (Pokušaj razumijevanja Vjerovjesničke biografije, FIN, Sarajevo 1994; str 81.

15. U okrilju Kur’ana – Fi zilali’l Qur’an, Seid Qutb 30 svezaka, prijevod sa arapskog (u rasponu 1996 – 2000, Prof. dr. Omer Nakičević, prof. dr. Jusuf Ramić, mr. Mesud Hafizović, mr. Enes Ljevaković).

16. Kur’anski belagat i njegov ‘idžaz – nadnaravnost Kur’ana, Sarajevo, 2000., str. 216.

17. Karabeg, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2001., str. 197.

18. Poslanica o kur'anskim nadnaravnostima, Bediuzzeman Said Nursi, Sarajevo, 2002., str. 233 (prijevod).

19. Sirijsko predavanje, prijevod iz djela Risale-i Nur od Bediuzzeman Said Nursi, Sarajevo, 2003., str. 170.

20. Multeqa'l-ebhur (Stjecište mora), autor Ibrahim el-Halebi, komentar Vehbije Sulejmana Guverdžija el-Albanija, I tom, Sarajevo, 2002., str. 357, prijevod: dr. Omer Nakičević, mr. Enes Ljevaković, dr. Džemaluddin Latić.

21. Muhammed b. Isma'il es-San'ani, Subulu's-Selam (Putevi spasa), komentar djela Bulugu'l-meram min edilleti'l-ahkam od Muhammeda b. Isma'il es-San'anija, Sarajevo, 2003., str. 682 (priejvod).

22. Hafiz Seid Zenunović i njegov prijevod Kur'ana, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2002., str. 491.